Thông tin tuyển sinh ngành CNTT và Ngành Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu năm 2023 của Khoa Công nghệ thông

24/07/2023

GIỚI THIỆU THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VỚI NGÀNH CNTT VÀ NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU