Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh Corona

03/02/2020

Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học phòng chống dịch bệnh Corona

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Số:   41   /TB-ĐHKTKTCN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc cho sinh viên nghỉ học do dịch cúm Virus Corona

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố dịch virus corona là “tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu”. Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đã có nhiều chỉ thị, văn bản nhằm hạn chế lây lan và đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Căn cứ Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học.

Trước những thông tin và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ và sinh viên.

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo lịch nghỉ học bổ sung cho sinh viên của Nhà trường như sau:

1. Lịch nghỉ học bổ sung cho sinh viên:

- Thời gian nghỉ từ ngày 05/02/2020 (thứ tư) đến hết ngày 10/02/2020 (thứ hai);

- Lịch học dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 11/02/2020 (thứ ba);

- Ghi chú:

  • Đối với các lớp có kế hoạch điều động tại các địa điểm khác và đối với trường hợp lịch nghỉ học phải kéo dài thêm, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể tiếp theo trên website;
  • Nếu sinh viên có ý kiến hoặc thông tin cần trao đổi thì liên hệ với Phòng CTSV và Phòng Đào tạo để được giải đáp.

2. Lịch làm việc của cán bộ, giảng viên:

- Cán bộ và giảng viên các đơn vị làm việc bình thường theo lịch của Nhà trường;

- Từ ngày 11/02/2020 (thứ ba) giảng viên thực hiện công tác giảng dạy theo kế hoạch điều chỉnh;

3. Phân công nhiệm vụ

- Các phòng ban chức năng căn cứ vào nhiệm vụ được phân công triển khai các công việc thông tin, tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh;

- Các khoa phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh và thông báo đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên do khoa mình phụ trách;

- Trong thời gian nghỉ học, sinh viên ở tại địa phương và hạn chế đi lại, cập nhật thường xuyên các thông báo của Nhà trường, cũng như có các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Căn cứ nội dung thông báo, yêu cầu các đơn vị trong toàn trường, các lớp sinh viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong toàn trường;

- Website trường;

- Lưu VT-ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Trần Hoàng Long

Nguồn: Website uneti.edu.vn