Danh sách Tạp chí - bài báo khoa học theo từng năm Khoa CNTT - Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Tạp chí - Bài báo năm 2020
Tạp chí - Bài báo năm 2019
Tạp chí - Bài báo năm 2018
Tạp chí - Bài báo năm 2017
Tạp chí - Bài báo năm 2016
Tạp chí - Bài báo năm 2015
Tạp chí - Bài báo năm 2014
Tạp chí - Bài báo năm 2013
Tạp chí - Bài báo năm 2012
Tạp chí - Bài báo năm 2011
;