Giới thiệu chương trình đào tạo Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin 

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1 Về kiến thức:

- Nắm được kiến thức cơ bản về nhân sinh quan, thế giới quan của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, về pháp luật, ngoại ngữ và tin học.
- Nắm được các kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và truyền thông bao gồm các lĩnh vực: kiến trúc máy tính, ngôn ngữ lập trình, hệ điều hành máy tính, Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin và mạng máy tính.
1.2 Về kỹ năng thực hành:

- Có khả năng sửa chữa, lắp ráp, bảo trì và cài đặt khai thác các phần mềm ứng dụng trên máy vi tính. Cài đặt quản trị mạng văn phòng, viết các chương trình cơ bản cho các bài toán quản lý kinh tế, kỹ thuật.
- Có khả năng quản lý tổ, nhóm sản xuất, quản lý và bảo dưỡng các thiết bị kỹ thuật cơ bản trong ngành công nghệ thông tin.
1.3 Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

- Có thể thực hiện công việc một cách độc lập bao gồm: lắp ráp, sửa chữa máy vi tính, quản trị mạng vừa và nhỏ… cũng như tham gia theo nhóm các dự án về tin học như phát triển phần mềm, xây dựng hệ thống mạng.
2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 105 tín chỉ (Chưa kể 135 tiết giáo dục quốc phòng và 3 ĐVHT giáo dục thể chất) trong đó

+ Khối kiến thức giáo dục đại cương: 32 tín chỉ            

- Lý luận chính trị: 9 tín chỉ

- Khoa học xã hội: 2 tín chỉ
- Ngoại ngữ: 9 tín chỉ
- Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ - Môi trường: 12 tín chỉ

+ Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 68 tín chỉ

- Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành: 23 tín chỉ

- Kiến thức ngành, chuyên ngành (phần lý thuyết): 21 tín chỉ
- Kiến thức ngành, chuyên ngành (phần thực tập, đồ án môn học, thực tập cuối khóa): 18 tín chỉ
- Đồ án hoặc luận văn tốt nghiệp: 6 tín chỉ

+ Các học phần nâng cao: 5 tín chỉ

- Anh văn nâng cao 2: 3 tín chỉ
- Thực hành nghề nâng cao: 2 tín chỉ