Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ - cấp Quốc gia của Cán bộ - Giảng viên khoa CNTT

16/06/20191. Đề tà NCKH cấp Bộ năm 2019

Đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống mạng không dây phi cấu trúc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ mạng ứng dụng trong mô hình trường Đại học" .

Chủ nhiềm đề tài: Nguyễn Hoàng Chiến

2. Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2011

Đề tài: "Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật mô phỏng NS (Network Simulator) phục vụ công tác đào tạo đại học tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp"

Chủ nhiệm đề tài: Cao Diệp Thắng

Thành viên: Nguyễn Hoàng Chiến; Vũ Thu Uyên; Lương Thị Thảo Hiếu; Lê Thị Thu Hiền; Đỗ Tuấn Hạnh; Trần Bích Thảo.

3. Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2009

Đề tài: "Phân tích nghề và xây dựng Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)".

Thành viên đề tài: Cao Diệp Thắng; Vũ Thu Huyền; Nguyễn Hoàng Chiến; Mai Mạnh Trừng; Cao Ngọc Ánh; Nguyễn Thu Hiền; Lương Thị Thảo Hiếu.