Danh sách đề tài cấp cơ sở theo từng năm Khoa CNTT - Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Đề tài cấp cơ sở năm 2020
Đề tài cấp cơ sở năm 2019
Đề tài cấp cơ sở năm 2018
Đề tài cấp cơ sở năm 2017
Đề tài cấp cơ sở năm 2016
Đề tài cấp cơ sở năm 2015
Đề tài cấp cơ sở năm 2014
Đề tài cấp cơ sở năm 2013
Đề tài cấp cơ sở năm 2012
Đề tài cấp cơ sở năm 2011
;