CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. Chi bộ khoa

+) Bí thư Chi bộ: TS. Nguyễn Hoàng Chiến

+) Phó bí thư chi bộ: NCS. Cao Ngọc Ánh

+) Chi ủy viên: TS. Mai Mạnh Trừng

Hiện nay chi bộ có 15 đảng viên, lãnh đạo toàn diện các hoạt động chuyên môn, công đoàn, thanh niên, tạo môi trường đoàn kết, sáng tạo, cùng phát triển.

II. Ban chủ nhiệm khoa

+) Phụ trách khoa: TS. Nguyễn Hoàng Chiến

+) Phó trưởng khoa: NCS. Cao Ngọc Ánh

+) Trợ lý khoa: ThS. Đường Tuấn Hải

III. Bộ môn

1. Bộ môn Hệ thống thông tin

+) Phó trưởng Bộ môn – Phụ trách bộ môn: TS. Bùi Văn Tân

+) Phó trưởng bộ môn: ThS. Trần Thị Lan Anh

2. Bộ môn Mạng máy tính & Công nghệ đa phương tiện

+) Trưởng Bộ môn: TS. Mai Mạnh Trừng

+) Phó trưởng bộ môn: ThS. Vũ Văn Đốc

IV. Công đoàn

1. Cơ sở Hà Nội

    Tổ trưởng: ThS. Lương Thị Thảo Hiếu

    Tổ phó:  ThS. Vũ Anh Tuấn

2. Cơ sở Nam Định

Tổ trưởng: ThS. Trần Thị Hương

V. Đoàn thanh niên

   Bí thư đoàn khoa: ThS. Lê Thị Thu Hiền

   Phó bí thư đoàn: ThS. Dương Đình Thiệu

VI. Câu lạc bộ tin học

1. Cơ sở Hà Nội

  Phó Chủ tịch: NCS. Ngô Quang Trí

  Ủy viên: Th.S. Lương Thị Thảo Hiếu

2. Cơ sở  Nam Định

   Chủ tịch: TS. Bùi Văn Tân