Đề tài nghiên cứu khoa học của Giáo viên

16/06/2019
* Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2011

Đề tài: "Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật mô phỏng NS (Network Simulator) phục vụ công tác đào tạo đại học tại trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp"

Chủ nhiệm đề tài: Cao Diệp Thắng

Thành viên: Nguyễn Hoàng Chiến; Vũ Thu Uyên; Lương Thị Thảo Hiếu; Lê Thị Thu Hiền; Đỗ Tuấn Hạnh; Trần Bích Thảo.

* Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2009

Đề tài: "Phân tích nghề và xây dựng Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)".

Thành viên đề tài: Cao Diệp Thắng; Vũ Thu Huyền; Nguyễn Hoàng Chiến; Mai Mạnh Trừng; Cao Ngọc Ánh; Nguyễn Thu Hiền; Lương Thị Thảo Hiếu.