Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên theo từng năm Khoa CNTT - Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

Đề tài NCKH sinh viên năm 2021
Đề tài NCKH sinh viên năm 2020
Đề tài NCKH sinh viên năm 2019
Đề tài NCKH sinh viên năm 2018
Đề tài NCKH sinh viên năm 2017
Đề tài NCKH sinh viên năm 2016
Đề tài NCKH sinh viên năm 2015
Đề tài NCKH sinh viên năm 2014
Đề tài NCKH sinh viên năm 2013
Đề tài NCKH sinh viên năm 2012