Đề cương chi tiết chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin năm 2018

09/05/2020

Đề cương chi tiết chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin năm 2018

    1. HP01. ĐCCT_Nguyên lý CB CN Mác-Lênin 1(Xem chi tiết)

2. HP01. ĐCCT_Nguyên lý CB CN Mác-Lênin 2(Xem chi tiết)

3. HP03. ĐCCT_Tư tưởng Hồ Chí Minh(Xem chi tiết)

4. HP04. ĐCCT_Đường lối Cách mạng ĐCSVN(Xem chi tiết)

5. HP05. ĐCCT HP Pháp luật đại cương(Xem chi tiết)

6. HP06. ĐCCT- Tiếng Anh Cơ bản 1(Xem chi tiết)

7. HP07. ĐCCT- Tiếng Anh Cơ bản 2(Xem chi tiết)

8. HP08. ĐCCT- Tiếng Anh Cơ bản 3(Xem chi tiết)

9. HP09. ĐCCT- Tiếng Anh Cơ bản 4(Xem chi tiết)

10. HP10. ĐCCT Tin cơ sở(Xem chi tiết)

11. HP11. ĐCCT Toán giải tích(Xem chi tiết)

12. HP12. ĐCCT Đại số tuyến tính(Xem chi tiết)

13. HP13. ĐCCT_Xác Suất Thống Kê(Xem chi tiết)

14. HP14. ĐCCT_Vật lý(Xem chi tiết)

15. HP15. ĐCCT_Quản trị học(Xem chi tiết)

16. HP16. ĐCCT_Tin văn phòng(Xem chi tiết)

17. HP17.-ĐCCCT_Logic-học-1(Xem chi tiết)

18. HP18a. ĐCCT GDTC bắt buộc (điền kinh 1)(Xem chi tiết)

19. HP18b. ĐCCT GDTC bắt buộc (điền kinh 2)(Xem chi tiết)

20. HP18c. ĐCCT GDTC tự chọn (cầu lông 1)(Xem chi tiết)

21. HP18d. ĐCCT GDTC tự chọn (cầu lông 2)(Xem chi tiết)

22. HP20. ĐCCT_Kiến trúc máy tính(Xem chi tiết)

23. HP21. ĐCCT_Lập trình hướng đối tượng(Xem chi tiết)

24. HP22. ĐCCT_ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật(Xem chi tiết)

25. HP23. ĐCCT_Toán rời rạc(Xem chi tiết)

26. HP24. ĐCCT_Cơ sở dữ liệu(Xem chi tiết)

27. HP25. DCCT_Mạng máy tính(Xem chi tiết)

28. HP26. ĐCCT_An toàn thông tin(Xem chi tiết)

29. HP27. ĐCCT_Hệ điều hành(Xem chi tiết)

30. HP28. ĐCCT_Xử lý tín hiệu số(Xem chi tiết)

31. HP29. ĐCCT_Kỹ thuật điện tử số(Xem chi tiết)

32. HP30. ĐCCT_Lập trình.Net(Xem chi tiết)

33. HP31. ĐCCT_Phân tích và thiết kế các HTTT(Xem chi tiết)

34. HP32. ĐCCT _Truyền thông đa phương tiện(Xem chi tiết)

35. HP33. ĐCCT Công nghệ JAVA(Xem chi tiết)

36. HP34. ĐCCT Quản lý dự án(Xem chi tiết)

37. HP35. ĐCCT_Ứng dụng dữ liệu Web(Xem chi tiết)

38. HP36. ĐCCT_Kỹ thuật đồ họa máy tính(Xem chi tiết)

39. HP37. ĐCCT_Lập trình di động(Xem chi tiết)

40. HP38. ĐCCT_Công nghệ phần mềm(Xem chi tiết)

41. HP39. DCCT_ Đồ án 1_CNTT(Xem chi tiết)

42. HP40. ĐCCT Đồ án 2(Xem chi tiết)

43. HP41. DCCT_Thực tập lập trình cơ bản(Xem chi tiết)

44. HP42. ĐCCT _TT Lập trình hướng đối tượng(Xem chi tiết)

45. HP43. ĐCCT_Thực tập quản trị mạng(Xem chi tiết)

46. HP44. ĐCCT_Thực tập Lập trình.Net(Xem chi tiết)

47. HP45. ĐCCT_Thực tập Web(Xem chi tiết)

48. HP46. ĐCCT_TT An toan thong tin(Xem chi tiết)

49. HP47. ĐCCT_Thực tập Lập trình mạng(Xem chi tiết)

50. HP48. ĐCCT_Thực tập cuối khóa(Xem chi tiết)

51. HP49. ĐCCT_Kỹ thuật mô phỏng(Xem chi tiết)

52. HP50. ĐCCT_Khai phá dữ liệu(Xem chi tiết)

53. HP51. ĐCCT_Trí tuệ nhân tạo(Xem chi tiết)HP52.DCCT_TC_Chuongtrinhdich(Xem chi tiết)

54. HP53.DCCT_TC_XuLySongSong(Xem chi tiết)HP54.ĐCCT_TC_TT_PTTKHTTT(Xem chi tiết)

55. HP55.DCCT_TC_Thietkegiaodiennguoidung(Xem chi tiết)HP56.DCCT_TC_Ly_thuyet_matma(Xem chi tiết)

56. HP57.DCCT_TC_CongngheXML(Xem chi tiết)