Chương trình đào tạo ngành CNTT năm 2015

09/05/2020

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình       : Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin

Trình độ đào tạo        : Đại học

Ngành đào tạo            : Công nghệ thông tin - (Information Technology)

Loại hình đào tạo       : Chính quy

 (Ban hành tại quyết định số 274/ĐHKTKTCN ngày 13/07/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Công nghiệp)

1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo người học phát triển một cách toàn diện:

- Có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức, thái độ lao động tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội, …

- Có nền tảng khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn vững vàng, có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc nhóm, đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

- Sau khi tốt nghiệp, người kỹ sư công nghệ thông tin phải nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo, cụ thể là:

  • Về kiến thức:

- Nắm được kiến thức nền tảng về nhân sinh quan, thế giới quan của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, về pháp luật, ngoại ngữ và tin học;

- Nắm được các kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin bao gồm: kiến trúc máy tính, kỹ thuật lập trình, nguyên lý hệ điều hành, khai thác các cơ sở dữ liệu;

- Sử dụng thành thạo một số công cụ lập trình tiên tiến;

- Tiếp cận được các xu hướng phát triển hiện đại của ngành Công nghệ thông tin, biết cách tạo lập và phát triển các dự án công nghệ thông tin.

  • Về kỹ năng thực hành:

- Có khả năng thiết kế quy trình công nghệ, tổ chức, chỉ đạo sản xuất;

- Có kỹ năng thực hành, trình độ tay nghề, am hiểu tính năng kỹ thuật của máy móc thiết bị;

- Có khả năng tiếp thu và phát triển các công nghệ mới, có khả năng làm việc tập thể và quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực;

- Người kỹ sư công nghệ vừa là cán bộ quản lý kỹ thuật công nghệ vừa trực tiếp sản xuất trên một số công đoạn của dây chuyền công nghệ đòi hỏi có kỹ thuật cao ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với ngành đào tạo.

- Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp: có thể thực hiện các công việc liên quan đến chuyên ngành công nghệ thông tin như lập trình hướng cơ sở dữ liệu, lập trình mạng, lập trình di động, xây dựng và phát triển các hệ thống website, quản lý các dự án công nghệ thông tin; khai phá dữ liệu, phát triển ứng dụng đầu cuối di động.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 181 tín chỉ

            Trong đó:

- Khối kiến thức giáo dục đại cương:                                             78 tín chỉ

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                                           103 tín chỉ

+ Phần lý thuyết                                                                              63 tín chỉ

+ Phần thực hành, thực tập, đồ án                                               28 tín chỉ

+ Khoá luận tốt nghiệp                                                                  12 tín chỉ

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

- Đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quyết định số 43/2007/QĐ -BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.