Chương trình đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin

09/04/2020

Giới thiệu chương trình đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin

1. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung:

Đào tạo người học phát triển một cách toàn diện: 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, thái độ lao động tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Hiểu biết thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn, có khả năng nhận thức, đánh giá các hiện tượng một cách logic và tích cực;

- Hiểu biết kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, chính trị, pháp luật;

- Vận dụng tốt và làm chủ các công cụ cần thiết để phát triển các hệ thống phần mềm ở nhiều mức độ phức tạp khác nhau; triển khai các giải pháp công nghệ thông tin và cách thức truyền dữ liệu, đảm bảo an ninh trong môi trường mạng, phát triển ứng dụng trên môi trường Web và các thiết bị thông minh; có khả năng phân tích và tổng hợp kiến thức, cập nhật được những thay đổi về công nghệ theo xu thế hiện đại;

- Phương pháp làm việc khoa học chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, tự cập nhật những thay đổi, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật và ý thức học tập suốt đời; có khả năng tự học, tự nghiên cứu, làm việc độc lập và khả năng chịu áp lực công việc

- Sau khi tốt nghiệp, người kỹ sư Công nghệ thông tin là nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao có khả năng làm việc trong các tập đoàn lớn về Công nghệ thông tin ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Đáp ứng nhu cầu xã hội về nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Mục tiêu cụ thể:

a. Về kiến thức

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cụ thể sau:

- Sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến thức nền tảng về nhân sinh quan, thế giới quan của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức tổng hợp về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, về pháp luật và ngoại ngữ.

- Kiến thức cơ bản trong CNTT như cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính, nguyên lý hệ điều hành, … và các học phần lựa chọn khác với số lượng các học phần lựa chọn phong phú;

- Có kiến thức cơ bản về các phương pháp, thuật giải và công cụ để phân tích, thiết kế, phát triển và triển khai sản phẩm hay giải pháp phần mềm.

- Có kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực công nghệ thông tin áp dụng để thiết kế, triển khai giải pháp và đánh giá các hệ thống công nghệ thông tin ở nhiều mức độ phức tạp khác nhau.

- Có kiến thức về một số nghiệp vụ quản lý và xã hội có thể được kết hợp với ngành công nghệ thông tin.

- Có đủ kiến thức và phương pháp nghiên cứu khoa học để theo sát sự phát triển của ngành công nghệ thông tin.

b. Về kỹ năng

Kỹ sư Công nghệ thông tin có những kỹ năng:

- Có khả năng làm việc hiệu quả như thành viên của một nhóm nghiên cứu tin học và phát triển phần mềm.

- Sử dụng thành thạo tối thiểu 2 ngôn ngữ lập trình (C++, Java/C#), có khả năng vận dụng nguyên lý và cơ chế hoạt động của các ngôn ngữ lập trình khác nhau để giải quyết bài toán thực tế.

- Có kỹ năng tham gia triển khai một hệ thống hay giải pháp công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị.

- Có kỹ năng sử dụng các nguyên tắc quản lý các thông tin, tổ chức thông tin và năng lực thu thập và tổ chức thông tin cho các loại thông tin khác nhau, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video. Có kỹ năng tham gia phát triển các sản phẩm, các ứng dụng trên môi trường Web, ứng dụng trên các thiết bị di động, thiết kế và quản trị các hệ thống mạng.

- Có kỹ năng phát triển công việc một cách hiệu quả thông qua sử dụng các công cụ thiết kế và xây dựng các phần mềm cho máy tính để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Có kỹ năng làm việc độc lập hay làm việc nhóm trong các công ty sản xuất phần mềm, công ty triển khai giải pháp CNTT hay đơn vị có ứng dụng công nghệ thông tin.

c. Phẩm chất đạo đức và trách nhiệm

- Hiểu biết và có trách nhiệm: chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tự giác thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân.

- Trung thực, năng động, tự tin, có trách nhiệm và ý thức phục vụ cộng đồng, hòa hợp và cầu thị.

- Dám nghĩ, dám làm và biết đương đầu với rủi ro.

d. Về vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

- Lập trình viên, các nhà quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin trong bất kỳ doanh nghiệp nào;

- Làm việc trong các dự án với vai trò là người quản trị dự án về công nghệ thông tin;

- Trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về công nghệ thông tin tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo;

- Có khả năng tiếp tục học tiếp lên trình độ Sau đại học.

e. Khả năng ngoại ngữ

- Có trình độ tiếng Anh hoặc có các chứng chỉ tiếng Anh tương đương với 350 - 400 TOEIC;

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ tiếng Anh trong ngành đào tạo.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 152 tín chỉ

            Trong đó:

- Khối kiến thức giáo dục đại cương:                           57 tín chỉ (chiếm 37,5%)

- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                           95 tín chỉ (chiếm 62,5%)

Trong đó:

-Phần lý thuyết                                        56 tín chỉ (chiếm 36,84%)

- Phần thực hành, thực tập, đồ án                              30 tín chỉ (chiếm 19,74%)

- Khoá luận tốt nghiệp                                                 09 tín chỉ (chiếm 05,92%)

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

- Đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Điều kiện tốt nghiệp: Theo quyết định số 43/2007/QĐ -BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.